Šta je kamena mineralna vuna i kako nastaje?

 

Za razliku od ostalih tipova izolacionih materijala, kamena mineralna vuna je jedini termoizolacioni materijal koji u isto vreme obezbeđuje toplotnu, zvučnu i protivpožarnu zaštitu objekata. 

Izolacija od kamene mineralna vune obezbeđuje uštedu energije, a novac koji ste uložili za ugradnju izolacije će vam se vratiti kroz nekoliko godina - što vaš povraćaj na investiciju čini izuzetnim!

Uz pomoć najsavremenije tehnologije, Knauf Insulation proizvodi široki spektar proizvoda od kamene mineralne vune vrhunskog kvaliteta za najrazličitije primene: kose i ravne krovove, spoljašnje, unutrašnje i pregradne zidove, podove na tlu i u međuspratnoj konstrukciji. 

 

Knauf Insulation kamena mineralna vuna je vodoodbojna, paropropusna, otporna na hemikalije i mikroorganizme, dugotrajna, ne pospešuje razvoj bakterija ni buđi i reciklira se. 

Kamena mineralna vuna je izolacioni materijal neorganskog porekla za toplotnu i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zastitu u građevinarstvu, industriji i brodogradnji. Kao sirovine za proizvodnju kamene mineralne vune upotrebljavaju se: kamen vulkanskog porekla (dijabaz i dolomit, u manjoj meri i bazalt) i tzv. briketi (koji se dobijaju preradom otpada iz tehnološkog procesa uz dodatak cementa - ovakvom reciklažom se postiže zatvoreni krug reciklaže i otpada).

1. Glavni hemijska jedinjenja koja ulaze u sastav navedenih sirovina su oksidi silicijuma, aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma i gvožđa. Navedene sirovine se, po određenoj recepturi, doziraju u kupolnu peć u kojoj se tope na temperaturi od 1300°C. Za proces topljenja sirovina kao energent se koristi koks. Kao dodatni energent se koristi nafta, koja služi za spaljivanje dimnih gasova. 

2. Sa najsavremenijim sistemom prečišćavanja dimnih gasova - prašina i ugljen monoksid su u potpunosti eliminisani, a veliki deo energije se vraća nazad u proces proizvodnje.Masa dobijena procesom topljenja u kupolnoj peći se kontrolisano dovodi na točkove centrifuge gde se vrši raspredanje mase u vlakna. Točkovi centrifuge razbijaju masu u kapljice; kroz točkove se uduvava vazduh koji nastale kapljice razvlači u vlakna. Kroz maglu veziva se vlakna duvaju u sabirnu komoru i tako nastaje primarni filc kamene vune. 

 

 

Primarni filc pre ulaska u polikondenzacionu komoru 

3. Primarni filc zatim stiže do sistema za taloženje vune - takozvanog pendel (klatno) sistema, koji omogućava postizanje odličnih izolacijskih karakteristika tako što obezbeđuje ravnomernu distribuciju vlakana i visok stepen njihove isprepletanosti ( tako se stvara više mesta za »zadržavanje vazduha«, što je jedan od primarnih uslova za funkcionisanje izolacionog materijala).

4. U polikondenzacionoj komori vrši se proces polikondenzacije ili učvršćivanja veziva, koji sa povezivanjem vlakana daje tehničke karakteristike proizvoda. Proces se vrši na 270°C sa isparavanjem vode i utvrđivanjem veziva koje je dodato u fazi raspredanja mase. Svi dimni gasovi se spaljuju i prečišćavaju, što zatvara krug ispuštanja dimnih gasova. 

 

 

Ulazak filca u polikondenzacionu komoru

5. Iza komore sledi još sečenje na tražene dimnzije, slaganje i pakovanje konačnih proizvoda. 

Sečenje ploča na željene dimenzije 

 

Kompletan proces proizvodnje i zatvoreni krug reciklaže

Za više detalja o svakom proizvodu posebno, kliknite na meni sa leve strane.