Izolacija sendvič fasadnih zidova

Još u ranoj fazi projektovanja višeslojnog zida sa spoljašnjom oblogom od fasadne opeke treba predvideti način oslanjanja obloge po visini objekta: u podnožju predvideti temelj odgovarajuće širine a u nivou međuspratne konstrukcije i iznad otvora na fasadi predvideti betonski ispust ili konzole od nerđajućeg čelika.

Horizontalnu dilataciju između vrha obložnog fasadnog zida i donje ivice ispusta ili konzole predstavlja fuga koja nije ispunjena malterom već se u nju postavlja sunđerasta traka i elastični git.

Na taj način je omogućeno nesmetano dilatiranje fasadne obloge.

Iz istog razloga treba predvideti i vertikalne dilatacije u obložnom zidu od opeke na rastojanju od oko 10 m (u skladu sa DIN 1053).

Obloga od fasadne opeke se mora, radi osiguranja stabilnosti u horizontalnom smislu, povezati sa osnovnim – nosećim zidom kvalitetnim sidrima od nerđajućeg čelika prečnika 3 – 4 mm, minimalno 5 kom/m.

Sidra istovremeno imaju i ulogu mehaničkih pričvršćivača termoizolacionog materijala jer se putem plastičnog diska on priljubljuje uz osnovni zid. Sidra se mogu ugrađivati još u fazi zidanja osnovnog zida ili naknadno (u svemu prema preporukama proizvođača sidara).Ploče Knauf Insulation kamene mineralne vune NaturBoard VENTI postaviti tesno jednu uz drugu, bez zazora između ploča.

Na sidro treba navući i okapnicu koja ima zadatak da prikupi eventualno kondenzovane kapi vode između fasadne obloge i ostalih slojeva zida ako je predviđen i sloj za ventilaciju.

Debljina sloja za ventilaciju treba da iznosi minimum 4 cm. Otvori za ventilaciju fasadne obloge po visini zida, u podnožju i na vrhu, treba da budu minimalne površine 75 cm2 na 20 m2 zidne površine (uključujući i prozore i vrata).

NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTI

NaturBoard VENTI je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ventilisane fasade
Ventilisana fasada

Ventilisana fasada

Suština ventilisane fasade je u ostvarivanju međuprostora tj.