Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

SASTAVNI ELEMENTI RAVNOG KROVA:

Slagani sistem sa kamenom vunom

Osnovni elementi slaganog krova - gledajući sa spoljne strane ka unutra su:

  • krovne hidroizolacione membrane (EPDM, PVC, TPO, PIB...)
  • termoizolacija od kamene vune (Smart Roof porodica proizvoda)
  • parna brana - LDS 35 / LDS 200 (zavisno od proračuna građevinske fizike)
  • nosiva krovna ploča (armirani beton, prefabrikovani betonski elementi, čelični trapezasti lim...)

 

 

OSNOVNA UPUTSTVA ZA UGRADNJU:

  • može se ugrađivati samo suv i neoštećen materijal
  • podloga na koju se polaže takođe mora biti suva
  • u grupi proizvoda Smart Roof postoje proizvodi različitih tehničkih karakteristika (pritisna čvstoća, tačkasto opterećenje, itd.) i tamo gde projekat i uslovi izvođenja omogućavaju moguće je kombinovati ove proizvode. U tom slučaju, proizvodi Smart Roof BASE i DDP-N se mogu ugrađivati isključivo u donjem sloju. Ovakav sistem od proizvoda Smart Roof BASE i DDP-N nije preporučljiv
  • ploče od kamene vune se postavljaju u dva sloja, tako da ploča gornjeg sloja mora da bude smaknuta za polovinu ploče u odnosu na ploču donjeg sloja i po dužini i po širini
  • mora se obezbediti postavljanje hodnih staza ukoliko je nužno obavljanje transporta robe preko postavljene termoizolacije od kamene vune

 

 

PREDNOSTI SLAGANOG KROVNOG SISTEMA:

BRZINA MONTAŽE:

Montaža krova slaganog tipa je laka i brza (iskusna i dobro obučena ekipa može uraditi i do 1000m2 slaganog krova dnevno!)

TERMIČKI ZAHTEVI:

U skladu sa novim Pravilnicima, debljine izolacije su 26cm i više. Kod slaganog sistema to ne predstavlja nikakvo ograničenje - može se proizvoljno povećavati debljina termoizolacionog sloja kamene vune.

RAVNOST PODLOGE:

Kod sistema slaganih krovova problem denivelacije i razmaka se lako podešava, kako u nosećem sloju (TR lim), tako i u ostalim slojevima (termika ili završna hidroizolaciona membrana).

NAGIB KROVA:

Krov sa hidroizolacionom membranom može biti praktično ravan (tj. sa minimalnim padovima ka mestima odvoda vode) čime se dobija na korisnom prostoru (visini) objekta i štedi na nosećoj čeličnoj konstrukciji.

REŠAVANJE PADOVA - KLINOVI:

Projektantima se pruža mogućnost da projektuju neophodne padove komponovanjem ploča od kamene vune (padirajući slojevi)

PRODORI U KROVU:

Na svakom ravnom krovu imamo prodore, pre svega raznih instalacionih elemenata. U slaganom sistemu krova ovi detalji se rešavaju na jednostavan način (podizanjem HI membrane) i ne predstavljaju kritično mesto na izvedenom krovu.

TIP I VELIČINA KONSTRUKCIJE KROVA:

Kod slaganog sistema, veličina i tip konstrukcije krova nisu bitni, jer je membrana izuzetno elastična i svaki sloj u sistemu dilatira nezavisno. Na taj način praktično imamoneprekinutu HI celokupne površine krova. Dilatacije na konstrukciji objekta sa slaganim krovom se rešavaju vrlo lako zbog izuzetne elastičnosti membrane (pucanje pri istezanju pri izduženju oko 300%)

CENA:

Kod sistema slaganog krova uvek se daje cena gotovog sistema krova po metru kvadratnom kao ukupna cena koju investitor plaća, bez dodatnh troškova!

Smart Roof TOP

Smart Roof TOP

Smart Roof TOP je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u jako tvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ravni krovovi
Smart Roof THERMAL

Smart Roof THERMAL

Smart Roof THERMAL je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u jako tvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ravni krovovi
Smart Roof BASE

Smart Roof BASE

Smart Roof BASE je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, ravnomerno raspoređene gustine po celoj debljini ploče i spada u jako tvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Primena:
ravni krovovi
Ravni krov

Ravni krov

Predubeđenje je da su ravni krovovi lošije rešenje od kosih krovova.