BREEAM standard

BRE (Building Research Establishment) Group je jedinstvena, konsultantska agencija i organizacija za testiranje zasnovana na istraživanju. Ova organizacija nudi ekspertizu u skoro svakom segmentu izgrađene sredine i povezanih industrija. BRE pomaže klijentima da realizuju kvalitetnije, sigurnije i ekološki odgovornije proizvode, objekte, urbane sredine i poslovanje. Takođe, podržavaju inovacije i pilot-projekte kojima se postižu i unapređuju ovakvi rezultati. BRE organizaciju u susret izazovima izgrađenog okruženja pomažu vlada, industrija i biznis.

BREEAM_logo-300x130.png

BRE Global je nezavisno telo ovlašćeno od strane Britanske agencije za standarde - UK Accreditation Service (UKAS) i pruža usluge sertifikovanja objekata i proizvoda u oblasti zaštite od požara, o stepenu sigurnosti, nivou zelene gradnje i nivou održivih proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu. BRE Global je nezavisna organizacija koja je formirala BREEAM standard za sertifikovanje objekata zelene gradnje i sastavni je deo BRE Group. BRE Global takođe nudi najsavremenije istraživanje, obuku, pisanje standarda i druge povezane usluge. Kompanija je osnovač jednog broja vodećih brendova, uključujući: LPCB (Loss Prevention Certification Board), koja je odgovorna za odobravanje licenci za sigurnost od požara i bezbednosti proizvoda i usluga navedenih u Crvenoj knjizi (Red book) i BREEAM, vodeći svetski metod za sertifikovanje zgrada prema principima održivog razvoja.

BREEAM postavlja standarde za najbolje prakse u održivom dizajnu i postao je de facto mera ekoloških performansi objekata. Misija BRE Global je usmerena ka zaštiti ljudi, imovine i planete. Ovu organizaciju i njen rad sa BREEAM standardom nadgleda nezavisno revizorsko telo, koje je zaduženo za proveru korektnosti, ispravnosti i nezavisnosti svakog aspekta rada. Testiranje i odobrenje proizvoda vrše priznati stručnjaci u renomiranim laboratorijama za ispitivanje.

red-book-breeam.jpg

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method za objekte je protokol koji određuje standarde za najbolju praksu u održivom dizajnu i merilo koje je korišćeno da bi se opisale ekološke, energetske i održive performanse neke građevine. Protokol je osmišljen tako da ga je moguće primeniti na bilo koju vrstu objekata, projektovanog ili izgrađenog, i na bilo kojoj lokaciji na svetu. Odnosno, od stambenih objekata, preko poslovnih postora, komercijalnih i kulturno-obrazovnih ustanova, objekte zdravstva itd.

Najstariji je protokol i osmišljen je krajem osamdesetih godina dvadesetog veka u Velikoj Britaniji, iako je zvanično prvi put objavljen 1990. godine, kao prvi sistem za sertifikovanje poslovnih zgrada u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od te godine do danas ima milion registrovanih projekata za ocenjivanje, a sertifikovano je preko 200 000 građevina.

BREEAM-mapa.jpg

BREEAM protokol predstavlja sveobuhvatni pristup svim delovima i detaljima procene projekata i obejkata, njihovog odnosa i uticaja na životnu sredinu i korisnike. Standard BREEAM je zastupljen u mnogim evropskim zemljama, nekoliko afričkih i azijskih i u Severnoj Americi i Australiji.

Postoji više opcija obuke profesionalaca za primenu BREEAM standarda. Odabir tipa licence za BREEAM međunarodnog procenitelja zavisiće isključivo od vrste građevine koja se ocenjuje. Prednosti koje internacionalana licenca za procenitelja donosi čini niz pozitivnih aspekata poput kreativnog timskog rada, uticaj na proces projektovanja objekata, podizanje svesti o održivom razvoju na globanom nivou. Posebna kategorija BREEAM ovlašćenog profesionalca je namenjena iskusnim inženjerima koji imaju predznanje iz održivog dizajna i procesa projektovanja, ali nemaju dovoljno detaljno poznavanje specifičnog protokola.

Šeme za procenu projekata/objekata podeljene su na nekoliko faza u odnosu na životni ciklus konstrukcije, tj. izgrađene sredine. To je faza planiranja kao BREEAM Communities, zatim faza izgradnje novih objekata BREEAM New Construction i faza korišćenja i eksploatacije objekta, odnosno BREEAM In Use protokol, koji obuhvata i procese rekonstrukcije i dogradnje objekata. BREEAM šeme su kreirane kao tehnički dokumenti koji omogućavaju kvalifikovanom i licenciranom procenitelju da izvrši procenu.

Standard je podeljen tako da, u odnosu na stadijum pristupanja projekta procesu sertifikacije, postoje nivoi sertifikata. Tako tokom preliminarnih i detaljnih crteža i proračuna postoji tzv. Pre-Assessment Tool, koji može da utiče na to da se već u najranijoj fazi projektovanja objekat usmeri prema preporukama standarda i na taj način postignu višestruke uštede, prednosti i na kraju visoki nivo učinkovitosti. Koristi se kao interna ocena ili  preliminarni sertifikat za kreiranje novih objekata, na objektima dogradnje ili kod većih  obnova. Nakon dobijanja građeviske dozvole i sa početkom izvođenja objekta prelazi se na proces sertifikacije nove konstrukcije gde se, ukoliko je postojao prethodni proces  ocenjivanja, sada mogu pratiti detalji izvedbe, a ukoliko ga nije bilo, onda se promene na objektu u cilju prilagođavanja standardu prilično sužene, jer je izostala faza planiranja kada se većina eventualnih problema moglo rešiti. Tokom perioda korišćenja gotovog objekta može se dodeliti sertifikat o postognutim projektovanim merama na osnovu procene i praćenja funkcionisanja celokunog objekta.

Fundamentalni deo celog sistema bodovanja leži u usklađenosti sa prinpicima održivog razvoja koji su okarakterisani kao odmeravanje skupa uticaja nekog objekta na životnu sredinu. Kod BREEAM standarda ovi uticaji su podeljeni u devet segmenata, koji su nastali kao kombinacija konsenzusa kriterijuma prema mišljenju stručnog tima. Kriterijumi prema kojima se vrši ocenjivanje objekata podeljeni su u devet kategorija: energija, upravljanje, zdravlje korisnika, voda, materijali, otpad, zagađenje, pejzažni aspekt i ekologija, transport.

Dodatna kategorija je inovacija u dizajnu, koja treba da istakne novine nekog objekta koje nije bilo moguće oceniti ili uvrstiti u postojećem sistemu procene. Ova kategorija predstavlja način podsticanja razvoja, odnosno doprinos arhitektonskoj i inženjerskoj praksi, jer svaka građevina koja nadmaši propisane i očekivane standarde zaslužuje posebnu pažnju. Svaka od kategorija predstavlja grupu srodnih uslova koje objekti treba da zadovolje, što se opisuje kao minimalni zahtevi i dodatne preporuke, odnosno uputi koji, ukoliko se primene, obezbeđuju više poena za određenu celinu i višu ukupnu ocenu objekta. Poglavlja se odnose na sličnu problematiku iz određene oblasti, a tiču se sastavnog dela životnog ciklusa objekta i opisana su kao kategorije održivosti.

Sistem bodovanja

Energija je najobimnija kategorija za šemu novih objekata i zauzima najveći deo procentualne podele za ocenjivanje, odnosno 19%. U ovom delu se obrađuju teme o pitanjima kao što su redukcija emisije gasova staklene bašte, sistemi za praćenje potrošnje energije, osvetljenje, niskoemisione tehnologije i energetski prihvatljivija oprema, energetski efikasni sistemi za grejanje, provetravanje i hlađenje prostora, način kontrole vlažnosti prostora i efikasni sistem transporta.

Upravljanje objektom, tj. menadžment, sa svojih 12% predstavlja bitan reper prilikom sertifikovanja. Obuhvata pitanja snabdevanja objekata, koji treba da su održivi, primenu odgovorne građevinske prakse, uticaj gradilišta na okolinu, učešće zainteresovanih strana, troškove celokupnog životnog ciklusa objekta i rešenja koja su primenjena pri planiranju tih procesa.

Zdravlje i blagostanje korisnika, u okviru 15% učešća u konačnoj oceni, obrađuje različite vrste komfora koji su postignuti u objektu. To su vizuelni, toplotni komfor, kvalitet vazduha u prostorijama, kvalitet vode koja se koristi u objektu, akustičke performanse, sigurnost i pouzdanost objekta.

Kategorija transporta ima ukupno učešće od 8% i tiče se pitanja dostupnosti javnog prevoza, pogodnosti blizine lokacije u odnosu na ključne tačke okoline, postojanje mesta i prostora za biciklistički saobraćaj, maksimalni kapacitet parking prostora za vozila i plan putovanja korisnika objekta, kako bi se ohrabrili da koriste alternativne vidove prevoza i izbegli opcije koje imaju naveći negativan uticaj na žitovnu sredinu.

Kategoriju kvaliteta vode čini 6% ukupnog broja bodova i okuplja pitanja načina i sistema korišćenja vode, praćenje i merenje potrošnje, prevenciju i utvrđivanje gubitaka vode i primenu efikasne opreme koja smanjuje ukupnu potrošnju vode.

Materijali imaju 12,5% učešća kao kategorija u kojoj se razmatra uticaj životnog ciklusa svakog materijala koji je upotrebljen za građenje bilo kog dela objekta, što podrazumeva način dobijanja sirovine, zatim proizvodnje, transporta i ugradnje, eventualne popravke i konačno mere ukljanjanja, ponovne upotrebe i uništavanja materijala i proizvoda. Uzimaju se u obzir i materijali za parteno rešenje oko objekta i zaštitne granice lokacije, odgovorni princip nabavke materijala, izolacija i projektovanje za robusnost.

Otpad je kategorija koja se bavi upravljanjem i rešenjima za odlaganje otpada i nosi 7,5% ocene. Otpad je podeljen na konstruktivni, odnosno onaj koji se stvara tokom procesa izgradnje objekta i način upravljanja i odlaganja istog, kao i na otpad koji se svakodnevno stvara tokom upotrebe objekta. To uključuje i upotrebu recikliranih materijala i agregata,
spekulativne podne i plafonske površine.

Kategorija zagađenja sa svojih 10% ispituje kako su projektanti smanjili i zaštitili okruženje od različitih vrsta zagađenja. Negativni uticaj opreme za rashađivanje, rešanja i prevencija oticanja vode sa različitih površina objekta i lokacije ka kanalizacionim odvodima, redukcija svetlosnog zagađenja, ublažavanje buke koju objekat može da proizvede i primena šedljivih alternativnih vidova hlađenja ili grejanja, čiji se procesi pretvaraju u ciklične sa maksimalnim
iskorišćenjem svakog produkta procesa.

Oblast ekologije i način korišćenja zemljišta takođe ima 10% učešća u celokupnom sistemu bodovanja građevine. U ovoj kategoriji poeni se dodeljuju za primenjena rešenja pri odabiru lokacije, ekološke vrednosti lokacije i sprovođenje sistema zaštite specifičnosti lokacije. Povećanje svesti o ekologiji mesta građenja i dogoročne prognoze uticaja na biodiverzitet, zajedno sa smanjenjem uticaja na sredinu, spadaju u problematiku ove kategorije.

Inovacije i nova dostignuća svakom objektu mogu doneti 10 bodova na ukupnu ocenu, čime se neki propusti u ostalim kategorijama mogu nadomestiti. Dodatna kategorija osmišljena je tako da se nesvakidašnji i nestandardni uspesi nagrade iako nisu obuhvaćeni nekim od ranije definisanih kategorija. Ovo je podsticaj za napredak svih učesnika u procesu projektovanja, izgradnje, eksploatacije i upravljanja objekta, tako da ti uspesi postanu smernice za buduće projekte.

Licencirani procenitelj u procesu procene uzima u obzir podatke koje je prikupio o datom objektu. Zatim na osnovu osobina koje objekat poseduje i ispoljava dodeljuje broj poena za svaku od kategorija. Potom se u odnosu na ukupni broj mogućih poena za datu kategoriju iskazuje procentualna zastupljenost postignutog rezultata. Taj procenat se množi sa odgovarajućim procentom koji nosi kategorija u okviru njenog učešća u celokupnom sistemu sertifikacije da bi se dobio ukupan rezultat za taj odeljak. Ovaj proces se sprovodi za svih deset kategorija i jednostavnim zbirom svih procenata se dobija ukupan rezultat. Tada licenciran procenitelj formira dokumentaciju, predaje na reviziju Agenciji, Savetu ili drugoj ovlašćenoj organizaciji i ukoliko se rezultat procene uklapa u propisane nivoe, izdaje se adekvatan sertifikat o postignutom uspehu i usklađenosti sa BREEAM standardom.

BREEAM sistem bodovanja i ukupnog rezultata za dobijanje sertifikata omogućava da se na osnovu ukupnog učinka dodele sertifikati, počevši od outstanding sa više od 85% ukupnog učinka; slede excellent sa više od 70%; very good sa više od 55%; good zahteva više od 45%; pass sertifikat, koji predstavlja minimalne uslove koje objekat treba da zadovolji, odnosno svega 30%; ukoliko se to ne ostvari, objekat ne može da bude sertifikovan,
odnosno dobija status unclassified.

Proces procene objekta korišćenjem BREEAM standarda je ništa drugo do upoređivanje osobina objekta u odnosu na šeme i kriterijume koje koristi ovlašćeni BREEAM procenitelj.
Postoji i jedinstvena baza podataka svih sertifikovanih objekata, gde se mogu proveriti svi potrebni podaci neophodni za određeni objekat. Nakon što je objekat dobio sertifikat o ispunjenosti uslova koji su bili predviđeni tokom projektovanja, postoji obaveza da ti objekti, odnosno njihova uprava ili menadžeri, i tokom perioda korišćenja putem posebnog programa prate, koriguju i zadrže postignuti nivo sertifikata do kraja životnog ciklusa objekta. Na taj način podiže se svest o brizi za okolinu i kreira jedinstveni krug uzornih građevina, koje treba da posluže kao reperi za dalji razvoj industrije, arhitekture, inženjerstva i društva u celini.

 

SusCon primer

SusCon je centar za edukaciju i istraživanje iz oblasti zelene gradnje koji je dizajniran kao primer građivine koja demostrira efikasnost održivih materijala, tehnologija i tehnika. Objekat, kojim upravlja North West Kent Colledge, prostire se na ukupnoj površiniod 2850 m2, a čini sastavni deo multifunkcionalne zone grada Dartford, koju su razvili Prologis i Dartford Borough Council. Pri projektovanju SusCon objekta BREEAM sertifikacija je uključena od početka kao ključni metrički element uticaja na životnu sredinu i izgradnja je pozkazala da visoko održive zgrade mogu biti izvedene bez značajnih dodatnih troškova.

suscon-velika.jpg

Pionirska nastava u SusCon edukativnom centru je rezultat uspešne saradnje građevinske industrije i univerziteta. Čine je licencirani kursevi za građevinske zanate, profesionalce i članove lokalne zajednice.

Arhitektura SusCon objekta odlikuje se jednostavnim izrazom, pažljivim projektovanjem i organizacijom u skladu sa principima bioklimatskih i pasivnih objekata. Bazična forma objekta podeljena na dva paralelna krilasa centralnim atrijumom kao vezivnim elementom.

Autori projekta su predstavnici arhitektonskog studija Stephen George & Partners. Objekat je funcionalno podeljen na tri nezavisne celine različite materijalizacije. Prva je struktura koja je sačinjena od čeličnih ramova u prostorima radionica, druga je drvena konstrukcija u centralnom atrijumu i treća je betonska struktura za pojedinačne nastavne prostore. Fasada objekta je u skladu sa konceptom funcionalne podele i materijalizacije objekta. Varijacije obrade fasadnog plana odgovaraju zahtevima za zaštitu objekta od prekomernog zagrevanja.

To pre svega podrazumeva odabir svetlog kolorita boja fasadnih zidova, poput belih površina, natur betona i drveta, dok su drveni detalji korišćeni za zasenjivanje pojedinih delova objekta. Atrijumski prostor se ponaša kao veliki generator svetlosti za unutrašnje prostore i na vrlo intrigantan način uvodi svetlost unutar objekta.

SusCon_night.jpg

Objektu je dodeljen BREEAM Outstanding sertifikat za nove građevine sa ukupnim rezultatom od 89,59%. Ovako visok rezultat postignut je izuzetno kvalitetnim rešenjima koja su primenjna u planiranju i izvođenju objekta, pogotovo kada je reč o sistemima za upravljanje otpadom, potrošnji vode i energije. SusCon je projektovan da funkcioniše kao pasivna građevina sa minimalnim utroškom energije. Osobne karakteristike objekta su visok nivo termičke izolacije i zaptivenosti,
orjentacija koja obezbeđuje maksimalnu upotrebu prirodne svetlosti i ventilacije bez uticaja na termički komfor unutrašnjeg prostora.

Materijali upotrebljeni za konstrukciju odabrani su na osnovu uticaja životnog ciklusa jedinjenja ugljenika, dugovečnosti i uticaja na opeativne emisije materija. Za termoizolaciju primenjena je NBT tehnologija drvenih vlakana, koja stvara hermetički vazdušni prostor u zidovima i predstavalja odličnu izolaciju građevine, dok ujedno postiže visok nivo reciklaže materijala konstrukcije. Tamo gde je potrošnja energije esencijalna primenjeni su najefikasniji sistemi za regulisanje potrošnje energije.

Osvetljenje u celokupnom objektu koristi senzore za pokrete i kontrolore dnevne svetlosti u zonama koje su prikladne za upotrebu dnevnog osvetljenja.

Grejanje unutrašnjeg prostora je obezbeđeno sistemom niskog pritiska i tople vode tzv. LPHW (low pressure hot water), koga napaja bojler sa biomasom kao pogonskim gorivom.

Potrošnja energije i vode je kontrolisana sistemom automatskog praćenja i upravljanja, što obezbeđuje studentima i korisnicima poslovnih prostorija mogućnost kontriranja stvarnim performansama objekta nasuprot kriterijumima dizajna. Hibridni konstruktivni okvir sačinjava beton, koji kao zamenu za cement koristi poseban pepeo i obezbeđuje toplotnu masu kaja balansira temepraturu prostorija, hlađenje i zvučnu izolaciju. Drvena građa koja je  bezbeđena iz sertifikovanih održivih izvora igra glavnu ulogu, kako u strukturi, tako i u oblaganju zidova i krova kao princip unapređivanja termičkih performansi. Na krovu objekta su postavljeni solarni paneli i sistemi za prikupljanje atmosferske vode koja se koristi za uređaje u  sanitarnim prostorijama.

Emisije jedinjena ugljenika su smanjena na ispod 8kgCO2 e/m2, što je daleko iznad propisa i repera za sertifikaciju u datoj oblasti.

Zelena strategija koja je primenjena podrazumevala je niz pozitivnih mera i principa, kao što su LCA metod kojim su merene i redukovane vrednosti emisije štetnih jedinjenja. Nakon završetka objekta neizbežne emisije ugrađenih i operativnih jedinjenja ugljenika ublažene su donacijom organizaciji Cool Earth, koja se zalaže za izbegavanje krčenja tropskih šuma, što je kao rezultat dalo Planet Positive sertifikat. Na kraju je ukupna emisija ugljen-dioksida izmerena kako bi se potvrdilo da su planirani nivoi redukcije postignuti i kako bi se obezbedila baza podataka za dalje smanjenje uticaja na životnu sredinu.

BREEAM standard je razvijen da bi što više principa bilo postignuto, da se osigura kvalitet građene sredine kroz pristupačan, sveobuhvatan i dobro balansiran sistem merenja uticaja te sredine na životnu sredinu. Koristi najbolja dostignuća nauke i prakse kao bazuza kalibriranje investiciono isplativih rešenja kako bi se definisao kvalitet životne sredine. Reflektuje socijalno-ekonomske dobrobiti primene svih pokrivenih ekoloških ciljeva. Obezbeđuje  zajednički okvir procena koje su iskrojene kako bi se uklopile u lokalni kontekst, uključujući regulative, klimu i privatni sektor. Integriše profesionalce iz oblasti građevinarstva u okviru razvoja i primene operativnih procesa da bi se obezbedio širi spektar razumevanja i pristupačnost standarda u svakom smislu reči. Standard prihvata postojeće alate industrije, prakse i drugih činilaca i gde god je moguće podržava razvoj u pravcu poznate polise i tehnologije, ne prelazeći predviđeni budžet.

BREEAM protokol izdvajaju fleksibilnost i prilagodljivost svakom karakterističnom području. Ovaj standard kao jedan od svojih ciljeva za sprovođenje protokola u međunarodnim okvirima uvrstio je podsticanje lokalnih zajednica na kreiranje unikatnih preporuka zasnovanih na lokalnim standardima i zakonskim regulativama koje su jedinstvene za klimatske, socio-ekonomske, ekološke i prirodne karakteristike datog područja. Jedna od obaveza BREEAM standarda i BRE Global organizacije je da upravo o objektima koji postignu najbolje rezultate naprave i objave studiju sa detaljnim objašnjenima postignutog učinka i primenjenih principa koji su doveli do visokog nivoa sertifikata. Sve u cilju postizanja podsticajnih primera na osnovu kojih će budući dizajneri i inženjeri moći da kreiraju svoje objekte, koji će sutra pomerati granice zelene gradnje za još jedan korak dalje.

 

Časopis „Ambijenti“, tekst: Mirjana Uzelac Filipendin, dia


 

Pročitajte detaljnije o ostalim standardima za sertifikaciju zelenih zgrada

LEED STANDARD

Njime je predviđeno devet sistema ocenjivanja, definisanih prema tipologiji objekata; planiranje; i za održavanje i upravljanje postojećim zgradama. Više...

HQE ŠEMA SERTIFIKACIJE

Pet osnovnih principa - sveobuhvatni pristup, adaptibilnost, najbolje performanse, tehnička ekspertiza i transparentnost poslovanja - čine HQE šemu sertifikacije posebnim. Više...

DGNB STANDARD

Standard podjednako tretira svaku fazu životnog ciklusa građevine, od projekta do gotovog objekta, prema identičnim kriterijumima, a u skladu sa različitim profilima korisnika tih građevina. Više...