HQE šema sertifikacije

Certivéa je ogranak naučno-tehničkog centra za građevinu - CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) i jedna od vodećih internacionalnih organizacija za sertifikaciju komercijalnih zgrada prema HQE (High Quality Environmental) šem sertifikacije.

Osnivač je Saveta za zelenu gradnju Francuske (FrGBC), a kao aktivan član internacionalne organizacije Saveza za održivu gradnju (SB Alliance) učestvuje u razvoju francuskog stručnog kadra iz ove oblasti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osnovna delatnost je sertifikacija, ali pored toga ova organizacija ima misiju da prepozna i podstakne najbolju praksu u zelenoj gradnji i eksploataciji objekata, kao i da usaglasi interese svih aktera (graditelja, menadžera, investitora…) u produkciji nekretnina.

hqe-sertifikacija-thumb.jpg

High Quality Environmental asocijacija je još 1996. godine kreirala istoimenu šemu sertifikacije za zelenu i održivu gradnju, prihvaćenu od strane Saveta za zelenu gradnju Francuske. Pet osnovnih principa - sveobuhvatni pristup, adaptibilnost, najbolje performanse, tehnička ekspertiza i transparentnost poslovanja - čine HQE šemu sertifikacije posebnim.

Sveobuhvatni pristup prilikom sertifikacije podrazumeva upravo uključivanje različitih kriterijuma koji u fokus postavljaju prirodnu sredinu i korisnika i ravnopravno ih tretiraju. To omogućava konvergenciju interesa svih aktera (investitora, zakupca, vlasnika…) i ciljeva vezanih za životnu sredinu prilikom kreiranja adekvatnih ambijenata. Kriterijumi su relevantni za svaku fazu (ocenjivanje svake faze) u životnom ciklusu jednog objekta. Primenjuju se od trenutka njegovog projektovanja do upravljanja objektom i omogućuju prepoznavanje i primenu odgovarajućih mera za smanjenje negativnog uticaja na prirodnu sredinu.

Zadovoljenjem kriterijuma dolazi se do arhitektonskog, tehničkog i ekonomskog odgovora na zahteve tržišta, tj. vlasnika. Da rešenja nisu šablonska niti nametnuta, već da su rezultat izbora u skladu sa kontekstom, dokazuje i princip adaptibilnosti HQE šeme sertifikacije.

certivea_logo.jpg

Kriterijumi su dovoljno opšti da imaju mogućnost prilagođavanja različitim kulturnim i klimatskim podnebljima i nacionalnom zakonodavstvu različitih zemalja, bez rizika da se degradira konačni rezultat. U procesu sertifikacije nekog projekta postoje brojni preduslovi, kao što je poštovanje lokalnih propisa koji moraju biti ispunjeni. Da bi se postigao performativni minimum, projekat mora da zadovolji najmanje sedam od četrnaest kriterijuma. Projekat čije su karakteristike ocenjene graničnim vrednostima označen je kao minimalni profil sistem.

Metodi procene performansi pripadaju novoj generaciji indikatora kompatibilnih sa internacionalnim standardima, kakve promovišu Sustainable Building Alliance (SBA) i Evropski komitet za standardizaciju CEN TC 350. Ova korespondencija garantuje kvalitet, a univerzalizacija kriterijuma prevazilazi prepreke na međunarodnom tržištu.

HQE šema sertifikacije je čvrsto zasnovana na dostignućima nauke i tehnologije i sinergiji znanja stručnjaka iz oblasti građevine i tržišta nekretnina. Tehnička ekspertiza organizacije Certivéa razvija i posebne internacionalne sisteme za ekološke karakteristike uslužnih objekata i posebne referentne sisteme za njihovo upravljanje.

Transparentnost poslovanja sertifikacionog tela Certivéa garantuje revizor ili revizorska komisija, nezavisna od  podnosioca zahteva za sertifikaciju i angažovana od strane organizacije Certivéa, i on/a nepristrasno procenjuje sve faze projekta za koji je podnet zahtev. Odluku o dodeli sertifikata donosi Certivéa uz saglasnost posebnog tela sastavljenog od građevinskih stručnjaka, investitora, zakupaca i drugih aktera.

HQE sertifikacijom su obuhvaćeni svi tipovi nerezidencijalnih objekata, od poslovnih, industrijskih, zdravstvenih, školskih, do prodajnih objekata i hotela. Četrnaest kriterijuma, na kojima se ova šema sertifikacije zasniva, obuhvata dve šire teme održivog razvoja; kontrolisanje uticaja građene sredine na prirodnu i stvaranje prijatnog ambijenta zatvorenih prostora.

Prema ovoj šemi sertifikacije, gradnja će biti ocenjena kao ekološki podobna u zavisnosti od interakcije same zgrade sa neposrednim okruženjem, ali i uzimajući u obzir stepen uticaja gradilišta na okolinu u toku gradnje, kao i izbor ugrađenih materijala i sistema.

To znači da se od prvih intervencija na parceli, pa sve do rušenja ili renoviranja objekta, mora sprečiti zagađenja vodenih resursa usled sedimentacije i erozije zemljišta, kao i narušavanje lokalnih ekosistema, usled loših karakteristika materijala i konstrukcija koje pospešuju pregrevanje i emisiju CO2.

Podjednako važno je i upravljanje zgradom: rukovođenje energijom, vodom, održavanjem i kontrolom nad otpadom u toku korišćenja. Kad je reč o efikasnom korišćenju vode, ovi kriterijumi će biti ispunjeni primenom sistema za separaciju vode za piće od tehničke vode za irigacione sisteme i postrojenja, čime se smanjuje  mogućnost zagađenja vodenih resursa. Održivo upravljanje je potpomognuto i sistemima koji generišu energiju iz obnovljivih izvora.

Zdravo i komforno okruženje korisnika zgrade je cilj koji se postiže analizom i ocenom faktora sanitarne ispravnosti vode, vazduha i tla, kao i procenom zvučnog, vizuelnog i olfaktornog (mirisnog) ugođaja. U tom smislu favorizovani su pasivni metodi zaštite od vetra i buke i omogućavanje prirodne ventilacije u okviru arhitektonskog rešenja.

Ovi kriterijumi ugrađeni su u HQE šemu sertifikacije i razvrstani u četiri kategorije: eko-gradnja (koja se odnosi na okruženje), eko-menadžment (odnosi se na energiju, vodu otpad i održavanje), komfor i zdravlje korisnika. U okviru kategorija odgovor na svaki kriterijum procenjuje se posebno, poredi sa uspešnim praksama i u skladu s tim u svakoj fazi projekta dobija ocenu bon - B ili tres bon performance - TP (dobre ili najbolje karakteristike).

Kategorizacija služi jednostavnijem predstavljanju celokupnih karakteristika zgrade u Pasošu održive gradnje. Pasoš je opšti dokument primenljiv i na druge standarde, tako da omogućava komparaciju različitih sertifikata i sadrži zbirnu opisnu ocenu svake kategorije kriterijuma. Kategorije mogu dostići najviše četiri kredita, piktografski prikazana zvezdom, čijom sumom se dolazi do ukupne ocene održivosti zgrade. Ocene u pasošu su: bon (do 4 kredita); tres bon (5 do 8); excellent (9 do 11) i exceptionnel (za više od 12)

Toranj Majunga arhitekte Jean-Paul Viguiera primer je objekta čiji je održivi pasoš ocenjen exceptionnel karakteristikom. Asimetrični toranj sačinjen od tri režnja, tri superponirane vitičaste forme, uzdiže se iz urbane oaze – vrta ispod platoa Esplanade de la Défense u Parizu. Visoka četrdeset spratova iznad kote platoa, upečatljiva silueta Majunga tornja vidljiva je sa velike udaljenosti.

majunga-toranj-fin.jpg

Kontinuitet površine staklene bočne fasade narušavaju nasumični prekidi - lođe, uronjeni u omotač, tako da zahvataju dve etaže. Ovi upusti, oplemenjeni zelenilom, ostvaruju prožimanje unutrašnjeg i spoljnog – pseudo prirodnog prostora, čak i na najvišim etažama na kojima, osim sa nebom, inače nema kontakta s prirodom. Zelenilo i raznolikost vizura pružaju poseban kvalitet u društvenim i radnim prostorima organizovanim oko lođa. Zahvaljujući ovom arhitektonskom rešenju, koje omogućava dublji prodor svetlosti kroz zgradu i apsorbuje buku, kriterijumi zvučnog i vizuelnog ugođaja ocenjeni su najvišom TP ocenom, a olfaktorni ugođaj zadovoljavajućom B ocenom.

Povoljna tempreatura i relativna vlažnost vazduha, postignuta dvostrukim omotačem, nagrađeni su još jednom TP ocenom za higrometrijski ugođaj. Zbir ovih odličnih ocena preveden na jezik održivog pasoša je maksimalni broj kredita u kategoriji komfora korisnika.

Dvostruka fasada je zaštita od naleta vetrova, naročito snažnih na višim etažama. S obzirom na to da smanjuje infiltraciju spoljnog vazduha, značjano umanjuje zahteve, zimi za grejanjem, a leti za hlađenjem unutrašnjeg prostora i racionalizuje potrošnju energije. U kategoriji eko-menadžmenta tj. ekfikasne potrošnje, rešenje je donelo tri od četiri kredita. Kriterijumi rukovođenje vodom, očuvanje održivog okruženja i kontrola nad otpadom nastalim u toku eksploatacije osvojili su srednje ocene, dok je rukovođenje energijom najviše zadovoljen kriterijum.

Osnovni omotač, sa pokretnim prozorimai spoljni omotač, od stakla malog koeficijenta propustljivosti sa integrisanim sistemom zaštite od sunca, formiraju međuprostor širine dva metra prekinut međuspratnim konstrukcijama na svake dve etaže. Međuprostor osim cirkulisanja vazduha, zahvaljujući svojoj volumetriji, ima i funkciju cirkulisanja korisnika. U kategoriji eko-gradnje je takođe postignut najveći broj kredita.
Kvalitetni ugrađeni materijali i oprema sa dugim vekom trajanja smanjuje potrebu za popravkama ili zamenom. Zadovoljenje kriterijuma uticaja zgrade i gradilišta na okolinu procenjeno je srednjom ocenom. Plato sa kaskadnim vrtom je spokojan javni prostor koji pruža utočište, ali i smanjuje heat island efekat i ublažava uticaj zgrade na okruženje.

Majunga toranj je primer arhitekture koja podjednako prati kreativne tokove ekspresivnog savremenog dizajna i održive gradnje.

HQE sertifikat je odrednica koja ne samo da garantuje tzv. zelenu vrednost nekretnine, već donosi privilegiju za korišćenje specijalnih fondova. Ove beneficije, kao i činjenica da je proces sertifikacije efikasan i ubrzan, jer počinje još od najranije faze planiranja investicije, navele su brojne investitore, menadžere nekretninama, konsultantske i nadzorne organizacije na primenu HQE šeme sertifikacije. Norman Foster, Jean Nouvel, Jaques Ferrier, Christian de Portzamparc, ASSAR Architects su samo neki od poznatih arhitekata čiji su projekti dobili HQE sertifikate. Prihvaćenost ove šeme sertifikacije dokazuje 500.000 sertifikovanih objekata
ili onih u procesu sertifikacije, odnosno 11 miliona sertifikovanih kvadratnih metara.

HQE ne propisuje rešenja, već ima svrhu da identifikuje potrebe aktera i da oceni i uporedi rešenja kako bi se došlo do najboljeg.

 

Časopis „Ambijenti“, tekst: Iva Pavlović, dia


Pročitajte detaljnije o ostalim standardima za sertifikaciju zelenih zgrada

LEED STANDARD

Njime je predviđeno devet sistema ocenjivanja, definisanih prema tipologiji objekata; planiranje; i za održavanje i upravljanje postojećim zgradama. Više...

BREEAM STANDARD

Protokol koji određuje standarde za najbolju praksu u održivom dizajnu i merilo koje je korišćeno da bi se opisale ekološke, energetske i održive performanse neke građevine. Više...

DGNB STANDARD

Standard podjednako tretira svaku fazu životnog ciklusa građevine, od projekta do gotovog objekta, prema identičnim kriterijumima, a u skladu sa različitim profilima korisnika tih građevina. Više...