Krovne folije - Kako da produžite život svom krovu

Krovne folije (ili preciznije – paropropusne-vodonepropusne folije i parne brane) su, samo na prvi pogled, ne tako važni građevinski elementi. Međutim, radi se o neizostavnim elementima u današnjem modernom građevinarstvu, jer na mnogim pozicijama nije dovoljno ugraditi samo izolacioni materijal.

Nekada je bilo uobičajeno da se krovovi grade sa dva ventilirajuća sloja, pa je jedini zahtev koji se postavljao pred krovne folije bio isključivo vodonepropusnost, odnosno zaštita od prodora kiše i snega. Zato je i bilo moguće da se koriste bitumenske paronepropusne trake kao i ostale paronepropusne folije. 

Današnji stilovi gradnje krovova, a samim tim i ugradnje termoizolacionih materijala i pratećih elemenata, podrazumevaju upotrebu sofisticiranih materijala visokog kvaliteta, koji garantuju dugovečnost konstrukcije. Dakle, ne radi se o 'običnim, PVC folijama' koje ćete često sresti na stovarištima i gradilištima, već o visokokvalitetnim membranama renomiranih proizvođača, koji nude čitave palete ovih proizvoda, za različite namene.

Knauf Insulation ima paletu krovnih folija, koje su kompatibilne sa mineralnim vunama sa ECOSE Technology, u okviru svog dokazano efikasnog sistema za izolaciju potkrovlja, Homeseal LDS sistema. 

Pogledajte u videu zašto vune NE MOGU BEZ FOLIJA kada izolujete potkrovlje:

OSNOVNA ULOGA KROVNIH FOLIJA

Krovne folije delimo na dve velike grupe, u zavisnosti od njihove namene i mesta gde se postavljaju:

1. Paropropusna-vodonepropusna folija – sprečava prodor kiše i snega u krovnu konstrukciju (vodonepropusna je – zato se stavlja sa gornje strane izolacije, prema spolja), ali i da omogući vodenoj pari, koja je eventualno dospela u krovnu konstrukciju iz stambenog prostora, nesmetano otparivanje, tj. prolazak kroz nju u spoljašnjost (zato mora biti ujedno i paropropusna).

2. Parna brana – sprečava nagli prodor vodene pare iz grejanog prostora u krovnu konstrukciju, gde se može kondenzovati. 

Naime, ukoliko potkrovlje koristite kao životni prostor (a ne kao tavanski), svakodnevno svojim boravkom u njemu i svim svojim aktivnostima proizvodite vodenu paru, tj. vlagu (kuvanjem, tuširanjem, peglanjem, pranjem, sušenjem veša unutra i sl.).

Kada se vlažan i topao vazduh iz unutrašnjosti prostorija kreće kroz šupljine i pukotine u konstrukciji ka hladnijim zonama objekta, vodena para koju on sadrži može da se pretvori u vodu. Ova kondenzacija predstavlja idealno stanište za gljivice i buđ.

kondenzacija-kosi-krov.jpg

U zavisnosti od lokacije, dimenzija i dubine curenja, građevinski elementi koji se nalaze u neposrednoj blizini mesta curenja mogu biti oštećeni. Štaviše, ako vlaga prodre u izolacioni materijal, njegova izolaciona svojstva mogu biti smanjena i za šestinu, u poređenju sa suvim materijalom. Smanjena termoizolaciona svojstva dovode do akumuliranja vlage u konstrukciji, izazivajući tako lančanu reakciju koja neminovno dovodi do ozbiljnih oštećenja konstrukcije. Parna brana ovaj proces kontroliše i zato se ona postavlja ispod izolacije, tj. ka enterijeru.

Napomena: često nas pitaju kako se folije okreću prilikom postavljanja? Sve folije imaju na sebi štampu sa jedne strane, i ta strana treba da bude okrenuta ka onome ko foliju ugrađuje. 

 

O VODENOJ PARI I KONDENZACIJI

 • Vodena para nastaje isparavanjem vode i dešava se na svim temperaturama (na brzinu isparavanja utiču temperatura, strujanje vazduha, postojeća količina vodene pare u vazduhu). Pojavom vodene pare odvija se proces koji se naziva difuzija vodene pare.
   
 • Difuzija vodene pare je pojava kretanja molekula vodene pare sa mesta veće koncentracije (većeg pritiska) ka mestu manje koncentracije (manjeg pritiska) sa težnjom da se izjednače. Difuzija vodene pare je poželjna zarad boljeg komfora u životnom prostoru i zdravije mikroklime, i ne izaziva štetne posledice po građevinske elemente, osim u slučaju pojave kondenzacije vodene pare.

difuzija-vodene-pare.jpg

 • Kondenzacija vodene pare se javlja u dva slučaja: kada dođe do prezasićenja vazduha vodenom parom i kada se zasićeni vazduh ohladi, što je pojava poznata kao „rošenje“. Problemi difuzije i kondenzacije vodene pare u direktnoj su vezi sa paropropusnošću materijala.
   
 • Sd vrednost je parametar koji opisuje otpor koji neki građevinski materijal ima prema prolazu vodene pare. Što je Sd vrednost veća, to je veći otpor građevinskog materijala prolazu vodene pare - tj. materijal je teže propušta. I obratno, što je Sd vrednost manja, manji je i otpor prolazu vodene pare, tj. materijal lakše propušta paru. Prema tome, ova vrednost je važan kriterijum za pravilan odabir svih građevinskih materijala, pa i krovnih folija. 

VRSTE FOLIJA PREMA Sd VREDNOSTI

 • Paropropusne-vodonepropusne folije: folije sa Sd vrednošću manjom od 0,5m su paropropusne i primenjuju se u modernoj gradnji krovnih konstrukcija koje imaju jedan ventilirajući sloj. Njihova paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz krovnu foliju. Iz ove kategorije, u ponudi je foilja Homeseal LDS 0.02 za krovove, kao i dve folije koje se koriste u ventilisanim fasadama: Homeseal LDS 0.04 FixPlus i Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus.
   
 • Aktivne parne brane: folije sa Sd vrednošću od 2-5m spadaju u aktivne parne brane, tj. paroodbojne brane koje omogućavaju kontrolisani prolaz/difuziju vodene pare, sprečavajući tako da dođe do kondenzacije u termoizolacionom sloju. U ponudi je Homeseal LDS 5
   
 • Parne brane (paronepropusne folije): folije sa Sd vrednošću iznad 20m se primenjuju kod tradicionalnih krovnih konstrukcija sa dva ventilirajuća sloja (iznad i ispod krovne folije odnosno daščane oplate) gde se vodena para iz izolacije ne odvodi kroz krovnu foliju već u donjem ventilirajućem sloju koji se nalazi ispod krovne folije odnosno daščane oplate. U ponudi su folije Homeseal LDS 35 i Homeseal LDS 200 AluPlus.

 

Pogledajte kojim je sve uticajima izložen prostor u kome živite i kako, pravilnom upotrebom odgovarajućih folija - te faktore možete kontrolisati radi postizanja maksimalnog komfora stanovanja.

 

Homeseal LDS SISTEM

Krovne folije se upotrebljavaju u sistemu kose krovne konstrukcije, za koju je Knauf Insulation ponudio vrhunsko rešenje. 

U pitanju je Homeseal LDS sistem (Luftdicht-Dämmsystem – zaptiveni sistem izolacije). To je energetski efikasan sistem koji obezbeđuje maksimalan komfor u potkrovlju uz značajnu uštedu energije.

Prednost Homeseal LDS sistema se ogleda u vrhunskoj toplotnoj zaštiti (kombinacija kamene i staklene mineralne vune sa ECOSE Technology), koja je dodatno poboljšana odličnom zaptivenošću i zaštitom od uticaja vetra, upravo Homeseal LDS folijama.

 • Zaptivenost (Airtightness): jedino zaptivena i ‚ušuškana’ konstrukcija može da zadrži topli vazduh unutra, a hladan spolja. Sprečavanjem curenja vazduha - tj. nekontrolisanog protoka vazduha kroz spojeve i pukotine u objektu, povećava se životni komfor i energetska efikasnost, što posledično smanjuje račune za grejanje i hlađenje. Sa pooštrenim građevinskim propisima po pitanju energetske efikasnosti, zaptivenost postaje sve važnija tema. Zaptivenost takođe štiti kompletan objekat i materijale od kojih je sagrađen od oštećenja, produžujući tako životni vek objekta.

zaptivenost-lds-sistemom-2016.jpg

 • Zaštita od uticaja vetra (Wind protection): odnosi se pre svega na slučajeve kada imamo izolaciju direktno ispod krovnog pokrivača. Efikasnost izolacije se može značajno umanjiti kada imamo infiltraciju vazduha i „hladni efekat“ njegovim strujanjem. Zaštitnim membranama, koje su sastavni deo Homeseal LDS sistema, ovaj efekat se smanjuje na minimum.

UKRATKO

 • Previše curenja vazduha dovodi do nepotrebnog gubljenja toplote i narušavanja komfora usled strujanja hladnog vazduha.
 • Stroge građevinske regulative koje zahtevaju bolju energetsku efikasnost, stavljaju pitanje zaptivenosti u prvi plan.
 • Cilj bi trebalo da bude "dobro zaptivaj – pravilno provetravaj". Zgrade ne smeju biti ni previše zaptivene, štaviše, neophodno je obezbediti pravilnu ventilaciju.
 • Kako bi se osigurala pravilna zaptivenost, o svemu se mora voditi računa još prilikom projektovanja. Mnogo je jednostavnije isprojektovati i izgraditi zaptiven životni prostor nego naknadno izvoditi popravke u vlažnom domu. 
 • Neka kvalitet proizvoda bude glavna smernica prilikom odabira svih materijala koje ćete ugraditi u svoje potkrovlje. Posebnu pažnju obratite na krovne folije - što kvalitetnije rešenje izaberete, krov će vam duže trajati!