LEED standard

USGBC (US Green Building Council) je neprofitna organizacija lidera iz svih sektora građevinske industrije, nastala 1993. godine, koja sada broji preko dvadeset hiljada članova. Ovaj savet promoviše i omogućava ekonomsku i ekološku održivost, informišući i  usmeravajući zajednicu ka zelenoj gradnji. U te svrhe formulisao je LEED standard, skraćeno od Leadership in Energy and Environmental Design, koji definiše propise za gradnju održivu sa aspekta potrošnje energije i prirodnih resursa, društvene odgovornosti i profita.

LEED_Lexus.jpg


USGBC je začetnik globalne međunarodne mreže GB saveta. U okviru nacionalnih GB saveta širom sveta uspostavljena su nezavisna sertifikaciona tela, GBCI (Green Building Certification Institute) koja procenjuju ključne karakteristike zgrada vezanih za zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine prema ovom standardu. GBCI takođe sprovodi obuku i akreditaciju profesionalaca.

Postoje tri nivoa akreditacije:
•    program osnovne obuke donosi zvanje Green Associate;
•    specijalizacija za određeni sistem ocenjivanja – zvanje Acredited Professional;
•    stručnjaci zaslužni za poseban doprinos akredituju se kao LEED Fellow.

LEED standardom je predviđeno devet sistema ocenjivanja, definisanih prema tipologiji objekata: planiranje; i za održavanje i upravljanje postojećim zgradama. Sistemi imaju istu strukturu, ali u okviru njih se tretiraju različita specifična pitanja relevantna za datu tipologiju. Izuzetak su sistemi ocene porodičnih kuća i za prostorno planiranje, koji imaju i dodatne kategorije.

nivoi-leed-sertifikacije.jpg

Prilikom sertifikacije ocenjuje se šest ključnih kategorija:

Sustainable Sites - SS (održiva gradilišta/parcele) - podrazumeva izbor parcele (npr. greenfield ili brownfield) i odnos prema parceli tokom gradnje. Sistem ocenjivanja je takav da ne ohrabruje greenfield investicije, da zgrada treba da ima što manje uticaja na ekosisteme i vodene tokove, podstiče uređenje zelenih površina prema lokalnim uslovima, kontrolu atmosferskih voda, smanjenje erozije, zagađenja svetlom, kontrolu efekta vrelog ostrva (heat island) i zagađenja nastalog tokom izgradnje.

Water Efficiency - WE (potrošnja vode) - zgrade su glavni potrošači pitke vode. Cilj ove kategorije je da ohrabri napore za pametniju potrošnju vode u zgradi i oko nje: korišćenje uređaja koji štede više vode u odnosu na druge, pažljiv izbor tipa zelenila i sistema za navodnjavanje.

Energy & Atmosphere - EA (energija i zagađenje vazduha) - prema podacima Ministarstva za energetiku SAD, zgrade u toj zemlji troše 39% energije i 74% ukupne proizvedene električne energije godišnje. Ova kategorija postiče širok spektar strategija za uštedu energije: odgovorno projektovanje, primenu efikasnih rešenja, upotrebu čistih energija, proizvodnju enenrgije na samoj parceli…

Materials & Resources - MR (materijali i sirovine) - tokom gradnje i veka trajanja zgrade za sobom ostavljaju mnogo otpada i koriste velike količine materijala i sirovina. Ova kategorija ohrabruje izbor održivih materijala i njihovog transporta, promoviše smanjenje otpada, ponovnu upotrebu i reciklažu proizvoda, i uzima u obzir smanjenje otpada i prilikom same njihove proizvodnje.

Indoor Environmental Quality - IAQ (kvalitet unutrašnjeg okruženja) - Agenzcija za zaštitu životne sredine SAD - EPA (U.S. Environmental Protection Agency) procenjuje da Amerikanci provode oko 90% svog vremena u zatvorenim prostorima, gde kvalitet vazduha može biti znatno lošiji od spoljašnjeg. Pored promocije poboljšanja kvaliteta unutrašnjeg vazduha, ova kategorija podstiče i obezbeđivanje prirodnog osvetljenja i poboljšanje zvučnih karakteristika zgrade.

Locations & Linkages (lokacija i povezanost) - LEED za domove (LEED for Homes) prepoznao je da njihov veliki uticaj na životnu sredinu potiče od same lokacije i njihove povezanosti sa zajednicom (velika predgrađa u SAD svoju povezanost sa gradom - bankama, prodavnicama, školama, radnim mestima, itd, zasnivaju na individualnom automobilskom transportu). Poeni iz ove kategorije podstiču gradnju stambenih kuća daleko od osetljivih ekosistema, pre svega na parcelama koje su već bile privedene nameni. Tako će najviše poena dobiti kuće koje su izgrađene u blizini već postojeće infrastrukture, i one koje pružaju mogućnost korišćenja pešačkog saobraćaja, fizičkih aktivnosti, i uopšte, vremena provedenog napolju.

Awareness & Education (svest i obrazovanje) - LEED sistem za rangiranje domova (LEED for Homes) računa da je neko domaćinstvo zaista zeleno onda kada se ljudi koji ga čine trude da postignu najveći mogući efekat dostupnih zelenih rešenja. Krediti iz ove kategorije podstiču izvođače i prodavce nekretnina da obezbede neophodno obrazovanje i alate vlasnicima, stanarima i osoblju koje se brine za održavanje. Ovo će im biti potrebno da razumeju šta jednu kuću čini zelenom i kako da u potpunosti iskoriste sve ono što je u nju ugrađeno, na način na koji je predviđeno.

Innovation in Design - ID (inovativni projekat) - ova kategorija daje dodatne kredite za projekte koji uključuju nove inovativne tehnologije i strategije koji će poboljšati karakteristike zgrade u tolikoj meri da prevaziđu sve ono što se zahteva i boduje u drugim kategorijama LEED sertifikacije, ili u njima čak i nisu navedene. Ovde se takođe boduje i uključivanje LEED Akreditovanih profesionalaca u projektantski tim kako bi se obezbedio sveobuhvatan pristup u projektonoj fazi.

Regional Priority - RP (regionalni prioritet) - lokalne kancelarije USGBC-a identifikovale su najvažnije teme u vezi sa zaštitom životne sredine za svaki region SAD, i šest LEED poena dostupno je onim projektima koji su obratili pažnju upravo na ove teme.

leed-krug-sistem.jpg

Svaka kategorija se sastoji iz preduslova i kredita.

Preduslovi su strategije koje se moraju uključiti da bi se dostigao osnovni stepen sertifikacije, a krediti su opcione strategije za dostizanje određenog nivoa. Oni krediti koji se tiču direktnijeg uticaja na okruženje i dobrobit ljudi imaju veću težinu. Suma stečenih poena u okviru svih šest kategorija određuje dostignuti nivo sertifikacije koji svedoči o performansi zgrade u uslovima ekoodrživosti.


Održivo gradilište i lokacija su temelj održivosti zgrade ili urbanog područja. Održivim se smatraju brownfield lokacije – degradirana područja podvrgnuta urbanoj obnovi, kao i lako dostupne lokacije, usled čega su smanjene potrebe transporta, a time i intenzitet zagađenja ugljen-dioksidom. Zgrade koje su LEED sertifikovane moraju imati minimalni uticaj na oblast oko gradilišta, odnosno oko objekta u eksploataciji. Efikasnost u potrošnji vode prema LEED standardu postiže se strategijama za smanjenje potrošnje vode za piće. Primera radi, podstiče se primena sistema za rekuperaciju kišnice, koja se potom koristi kao tehnička voda, ili ugrađivanje slavina sa regulatorima protoka, koje garantuju efikasnost u potrošnji vode.

Energija i atmosfera je kategorija koja nalaže iskorišćenje obnovljivih izvora energije, solarne i geotermalne energije, biomase i potencijala vetra. Ušteda energije počinje smanjenjem potražnje za energijom i to pasivnim bioklimatskim strategijama – postavljanjem susednih zgrada tako da izoluju jedna drugu i optimalnom orjentacijom u projektovanju naselja; ili dizajnom omotača niske toplotne transmisije i racionalizacijom gabarita zgrade. Koristeći energiju na štedljiv način, moguće je znatno smanjiti troškove, istovremeno redukujući emisiju CO2 u atmosferu. Po LEED standardu ostvaruje se veliki broj poena za korišćenje čistih oblika električne energije (iz obnovljivih izvora) koje mogu da generišu sistemi same zgrade, na primer fotonaponske ćelije ili elektrana koja snabdeva zgradu. Materijali i resursi iskorišćeni prilikom gradnje treba da budu prirodni i obnovljivi u krajnjem roku od deset godina.

Standard promoviše reciklažu, bilo da je reč o primeni recikliranih materijala ili o mogućnosti ponovne upotrebe proizvoda, jer se tako smanjuje zagađenje sredine građevinskim otpadom. Takođe, ugradnja lokalnih materijala (koji potiču sa područja u radijusu od 800 km) nagrađuju se u sistemu LEED ocenjivanja zbog smanjenja potrebe transporta. Kvalitet uslova boravka podrazumeva da je ambijent unutar zgrada projektovan tako da bude adekvatno osunčan i favorizuje termički, akustički komfor za krajnjeg korisnika.

Strategije za postizanje kvaliteta vazduha u prostorijama su sistemi ventilacije povezani sa senzorima za CO2 i efikasnim vazdušnim filterima. Za dobrobit budućeg korisnika važno je i sprečavanje prodora vlage još u toku gradnje, termički i akustički komfor i osunčanje. U praksi primene LEED propisa pokazalo se da poboljšano zdravlje i produktivnost, na duži rok, može ostvariti veliki povratak investicija. Kvalitetni i zdravi uslovi stanovanja povećavaju prodajnu vrednost i smanjuju rizik od odgovornosti vlasnika zgrade.

Inovacija u projektovanju je LEED kategorija koja ohrabruje korišćenje inovativnih građevinskih tehnologija iz najboljih primera u praksi. U to se ubrajaju, na primer, tehnološke ideje za redukciju potrošnje vode više od standardizovanog zahteva od 40%, količine građevinskog otpada više od 75% ili tehnologije koje omogućavaju više od 75% dnevnog osvetljenja. Cilj posebnog vrednovanja novih ideja je da sadašnje inovacije u budućnosti postanu standard.

Regionalni prioriteti su ustanovljeni u relaciji sa lokalnim ekološkim problemima i mogućnostima iskorišćenja resursa.

Prvi korak sertifikacije je registracija projekta, kojom se iskazuje namera da se projekat podvrgne procesu ocenjivanja. U fazi pripreme za podnošenje zahteva prikuplja se dokumentacija koja potvrđuje LEED preduslove i kredite, koje je odabrao podnosilac, a zatim se dostavlja na LEED Online portal. Posle aplikacije, sledi preliminarno razmatranje u okviru kojeg se od kandidata mogu tražiti dodatne informacije i razjašnjenja. Poslednji korak je odluka o sertifikaciji na koju kandidat ima pravo žalbe.

Po LEED-standardu, svaka zgrada se ocenjuje u svih pet osnovnih kategorija i dve dodatne i da bi bila sertifikovana, mora dostići minimum 40 poena. Osnovni nivo sertifikacije je u rasponu od 40 do 49, Silver od 50 do 59, Gold od 60 do 79, a Platinum od 80 pa naviše. Maksimalni broj poena je 100 + 10.

Jedan od arhitektonskih uzora među LEED Platinum sertifikovanim zgradama je sedište korporacije Genezyme za mikrobiološka istraživanja u Kembridžu, SAD, projektantskog tima Behnisch Architekten. Genezyme centar nalazi se na nekadašnjoj brownfield lokaciji u okruženju drugih istraživačkih centara. Ova dvanaestospratnica projektovana je po principu unutra-ka-spolja i koncipirana kao vertikalni grad sa javnim prostorima i unutrašnjim vrtovima između individualnih radnih jedinica.

Stepenište i mostovi povezuju radna odeljenja i društvene prostorije, što podstiče interakciju i komunikaciju među zaposlenima. Spratovi su atipski, svaki različito oblikovan, profilišu centralni atrijumski prostor. Prostorno i tehnološko
rešenje je u kategoriji uslova boravka ostvarilo visoki kvalitet i najveći broj poena u sertifikaciji. Prostorni plan omogućava korisnicima širok opseg vizura ka unutrašnjem i ka spoljnom prostoru i stalni kontakt sa hirovitim promenama prirode.

Tkivo zgrade prožeto je dnevnom svetlošću koja dopire kroz stakleni krov nad atrijumom i omotač zgrade, tako da su sve radne jedinice prirodno osvetljene. Sistem heliostatičkih i fiksnih ogledala, okačenih ispod krova atrijuma, kontroliše prodor sunčevih zraka i poboljšava nivo osvetljenja. Pažljivo filtrirana svetlost se zatim disperzivno raspršuje kroz unutrašnjost objekta, odbijajući se o reflektivne površine lustera i LED light wall-a na južnoj strani atrijuma. Luster sačinjen od grozdova pokretljivih prizmatičnih ploča na tankim visilicama, nalik nitima, okačen je o stakleni krov atrijuma.

Vibracije svetlosti i boja usled rotiracije pojedinih elemenata lustera pravi je ogled dinamizma svetlosti. Metalni paneli i staklene ograde galerija u sprezi sa lusterom i light wall-om omogućavaju prenošenje svetlosti trinaest spratova naniže - sve do
prizemlja.

leed-zgrade.jpg

Kontrola prodora dnevnog svetla i prirodna ventilacija značajno doprinose kvalitetu unutrašnjeg okruženja. Zaštita od prekomernog zagrevanja i osunčanja može se regulisati parcijalno sa svakog radnog mesta. Otvaranjem prozora unutrašnjeg omotača dvostruke fasade automatski se isključuju klima uređaji u njegovoj blizini.

Ventilacija je kontrolisana inteligentnim sistemom upravljanja BMS-om (Building Management System), a kada su prozori zatvoreni, kvalitet vazduha i potreban priliv svežeg vazduha je kontrolisan senzorima za ugljen-dioksid. U prostoru atrijuma, duplje koja oživljava objekat, oseća se neprekidni fluks svetlosti i vazduha koji se pokreće slično kao u ventilacionom kanalu. Zgradu sedišta korporacije Genezyme korisnici doživljavaju kao prostor koji pruža optimalne uslove za rad. Ova zgrada predstavlja pilot-projekat za primenu ekoloških koncepata u dizajnu poslovnih prostora, koji je za građevinsku industriju uzor u pogledu analiziranja ekonomske i ekološke održivosti i mogućnostima, kako za projektanta, tako i za klijenta.

Kvalitet projekta se ogleda u skladu primenjenih komplementarnih rešenja koja zadovoljavaju sve aspekte standarda. Integrisano projektovanje i koordinacija u procesu kreiranja objekta, koje podstiče LEED standard, rezultiraju harmoničnom zgradom.

Integrisanje objekta koji ispunjava kriterijume zelene zgrade u društvene tokove i društvenu zajednicu je specifičnost LEED protokola u odnosu na druge standarde održivosti.

Prepoznata je važnost edukacije i osvešćivanja krajnjih korisnika da bi se prilikom eksploatacije postigao maksimalni učinak zelenih performansi za rezidencijalne objekte. Posebna pažnja je usmerena na aspekt prostorne povezanosti i dostupnosti lokacije. Ohrabruje se planiranje i gradnja koji koncentrišu urbanu strukturu i smanjuju potrebe za korišćenjem transporta, čime su obuhvaćena dva cilja: zahtevi samih korisnika i očuvanje životne sredine.

Ovo pokazuje da je LEED sveobuhvatno i konsekventno razrađen sistem čija dosledna primena nužno rezultira održivošću.

Časopis „Ambijenti“, tekst: Iva Pavlović, dia

 

Pročitajte detaljnije o ostalim standardima za sertifikaciju zelenih zgrada

HQE ŠEMA SERTIFIKACIJE

Pet osnovnih principa - sveobuhvatni pristup, adaptibilnost, najbolje performanse, tehnička ekspertiza i transparentnost poslovanja - čine HQE šemu sertifikacije posebnim. Više...

BREEAM STANDARD

Protokol koji određuje standarde za najbolju praksu u održivom dizajnu i merilo koje je korišćeno da bi se opisale ekološke, energetske i održive performanse neke građevine. Više...

DGNB STANDARD

Standard podjednako tretira svaku fazu životnog ciklusa građevine, od projekta do gotovog objekta, prema identičnim kriterijumima, a u skladu sa različitim profilima korisnika tih građevina. Više...