Pravilnik letnje akcije "Pokaži da si majstor sa šlifom"

Član 1

Organizator

Organizator Letnje akcije “Pokaži da si majstor sa šlifom”, u daljem tekstu Akcija, je Knauf Insulation doo Beograd, Batajnički drum 16b, 11080 Zemun – Beograd (u daljem tekstu: Organizator)

 

Član 2

Svrha Akcije

  • Povećanje broja korisnika mobilne aplikacije Profi Partner (u daljem tekstu: Aplikacija)
  • Povećanje stepena angažovanja korisnika Aplikacije
  • Promocija Knauf Insulation proizvoda od kamene mineralne vune, staklene mineralne vune i Homeseal LDS folija i traka za suvomontažne radove, pre svega za izolaciju potkrovlja, tavanica i pregradnih zidova
  • Nagrađivanje najaktivnijih i najkreativnijih korisnika Aplikacije i njihova dodatna promocija

 

Član 3

Trajanje Akcije i kanali za realizaciju

-       Početak akcije 15.09.2020.

-       Proglašenje pobednika 22.10.2020. u 12h

Akcija se realizuje kroz mobilnu aplikaciju Profi Partner, kao i putem Fejsbuk stranice Knauf Insulation www.facebook.com/knaufinsulationserbia 

 

Član 4.

Objava pravila Akcije

Pravila Akcije će biti objavljena na Aplikaciji

 

Član 5

Pravo učešća

Pravo učešća u Akciji imaju svi postojeći korisnici Aplikacije (u daljem tekstu: Korisnici), kao i novi korisnici koji Aplikaciju skinu na svoj telefone u periodu 15.09 – 05.10.2020, a da su istovremeno punoletna lica koja su državljani Republike Srbije.

Pravo učešća je uskraćeno zaposlenima Organizatora i članovima njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) kao i osobama koje su na bilo koji način učestvovale u pripremi i realizaciji Akcije, kao i članovima njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

 

Član 6

Mehanizam Akcije

•       15.09. Organizator obaveštava postojeće Korisnike Aplikacije, putem notifikacije, a nove Korisnike putem banera u samoj Aplikaciji, o početku Akcije i potrebnim koracima za učestvovanje (koraci opisani u nastavku)

•       15.09 – 05.10. sprovođenje koraka Akcije:

a.     Postojeći Korisnici dopunjavaju, a novi Korisnici od početka popunjavaju svoj korisnički profil na Aplikaciji svojim ličnim podacima (ime, prezime, adresa za kontakt i dostavu nagrade, grad, mobilni telefon, e-mail adresa – kao obavezna polja za popunjavanje, naziv firme i fotografija – opciono. Ukoliko se unosi ime firme, potrebno je uneti tačan naziv iz APR-a) u cilju omogućavanja kasnijeg kontaktiranja, i (u slučaju osvajanja nagrade) slanja nagrade

b.    Korisnici u Aplikaciji postavljaju fotografije projekata na kojima su radili u 2020. godini. Moguće je postaviti do tri fotografije sa jednog objekta, gde barem jedna fotografija mora da sadrži neki od Knauf Insulation proizvoda za vreme ugradnje ili pre ugradnje. Dodatno, Korisnik u predviđena polja upisuje podatke o objektu čije je fotografije okačio, i to:

•       Vrsta objekta (Korisnik bira iz padajućeg menija): porodična kuća, stan, poslovni prostor, stambena zgrada, drugo-šta?

•       Grad/mesto gde se objekat nalazi

•       Pozicija gde je ugrađena izolacija i njena kvadratura (Korisnik može odabrati više opcija iz padajućeg menija): krov, tavanica, spušteni plafon, pregradni zid, pod, fasada, drugo – šta?

•       Korišćeni Knauf Insulation materijali (Korisnik može odabrati više opcija iz padajućeg menija): Naturoll Pro, Unifit 35, NaturBoard FIT, NaturBoard FIT PLUS, Decibel, NaturBoard POD STANDARD, FKD-S Thermal, FKD-N Thermal, drugi proizvod – koji?

Ne postoji ograničenje u broju projekata koje jedan Korisnik može okačiti.

Korisnik može dobiti nagradu samo za jedan projekat, bez obzira na broj okačenih projekata.

•       07.10. – 18.10. glasanje na Fejsbuku:

c.     Organizator kači pristigle fotografije koje su ispunile kriterijume iz ovog člana Pravilnika na svoju Fejsbuk stranicu i najavljuje početak glasanja

d.    Fotografije tri projekta (od tri različita Korisnika) koje u trenutku završetka glasanja imaju najviše reakcija (pod ‘reakcijom’ se podrazumevaju sve trenutno rapoložive opcije na Fejsbuku:   ) dobijaju jednu prvu i dve druge nagrade (opširnije u Članu 7)

e.     Fotografije još sedam projekata (različitih Korisnika) dobijaju utešne nagrade (opširnije u Članu 7)

f.      Završetak glasanja je 18.10. u 12h

 

Prilikom odabira fotografija koje će biti postavljene na glasanje, Organizator će dati prednost kvalitetnim fotografijama na kojima se vide proizvodi Knauf Insulation. Jedan Korisnik može na svoj profil okačiti neograničen broj projekata (odjednom ili u više navrata), i maksimalno tri fotografije po projektu. Organizator zadržava pravo da odabere jednu, dve ili sve tri fotografije projekta i okači ih na glasanje. Sve fotografije koje Organizator odabere učestvuju u glasanju, s tim da jedan Korisnik ne može dobiti više od jedne nagrade (čak i ako su fotografije dva ili tri projekta istog Korisnika osvojile najveći broj glasova).

 

Učestvujući u Akciji, Korisnik prihvata i odobrava da se prijavljeni i objavljeni podaci i sadržaji koriste u cilju sprovođenja Akcije, a u skladu sa izjavom na kraju ovog Pravilnika.

Korisnici su dužni da prilikom popunjavanja svog korisničkog profila daju istinite, tačne i potpune kontaktne podatke.

Korisnik je saglasan da ga Organizator kontaktira u slučajevima iz Člana 8 ovog Pravilnika koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti zbog netačnosti podataka ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta iako su podaci tačni, Korisnik će biti diskvalifikovan, u skladu sa članom 8 ovog Pravilnika.

 

Član 7

Proglašenje pobednika i nagradni fond

Pobednici Akcije će biti proglašeni u četvrtak 22.10.2020. u 12h, a njihova imena i pobedničke fotografije objavljeni na Fejsbuk stranici Organizatora, kao i na Aplikaciji. Organizator će poslati nagrade kurirskom službom na adrese dobitnika, uz prethodno kontaktiranje, najkasnije do 30.11.2020. 

 

Nagradni fond se sastoji od jedne prve, dve druge i 7 utešnih nagrada:

Prva nagrada (ukupno jedna):

g.    Bosch akumulatorski odvrtač za suvu gradnju GTB 12V-11 (ili sličan proizvod, najmanje istog kvaliteta i karakteristika kao i navedeni, u skladu sa dostupnošću u trenutku završetka Akcije

h.    12 boca ŠlifOVANog piva

 

Druga nagrada (ukupno dve):

i.      Bosch linijski laser za ukrštene linije GLL 2-10 (ili sličan proizvod, najmanje istog kvaliteta i karakteristika kao i navedeni, u skladu sa dostupnošću u trenutku završetka Akcije

j.      12 boca ŠlifOVANog piva

 

Utešna nagrada (ukupno sedam):

k.     12 boca šlifovanog piva

 

Član 8

Uklanjanje uvredljivog sadržaja

Organizator pregleda sve pristigle fotografije i zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje Korisnika u sledećim slučajevima:

·       Ostavljanje netačnih podataka u Aplikaciji prilikom davanja saglasnosti

·       Slanje fotografija koje se ne pridržavaju opisa iz člana 6

·       Slanje fotografija koje nisu autorsko delo učesnika koji ih prijavljuju. U slučaju sumnje, učesnik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti dokaze o autorskom delu

·       Prijavljene fotografije su uvredljive ili vulgarne

·       Sadržaj fotografija na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa verska, polna, seksualna i/ili politička uverenja

·       Sadržaj fotografije omalovažava ili lažno prezentuje ljude, preduzeća ili proizvode

·       Sadržaj fotografije nije u skladu sa zakonom.

Diskvalifikovani učesnici će biti obavešteni o svojoj diskvalifikaciji pisanim putem.

 

Član 9

Publicitet

Učestvovanjem u Akciji, Korisnici prihvataju ovaj Pravilnik Akcije i saglasni su da se, ukoliko postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, prezime i fotografije projekta mogu javno objaviti i bez naknade koristiti od strane Organizatora u online, video i/ili štampanom materijalu, a za marketinške potrebe Organizatora.

Učestvovanjem u Akciji, Korisnici i pobednici Akcije, a kao autori i vlasnici predmetnih fotografija, prenose na Organizatora isključivo pravo korišćenja prijavljenih fotografija kao autorskih dela u promotivne svrhe predmetne Akcije, bez naknade autoru i to vremenski i prostorno neograničeno.

 

Član 10

Porezi i dodatni troškovi

Dobitnici ne snose nikakve poreze direktno povezane s nagradama.

 

Član 11

Mogućnost promene pravila Akcije

Korisnik koji učestvuje u Akciji prihvata prava i obaveze iz ovog Pravilnika. Organizator zadržava pravo izmene ovog Pravilnika, o čemu će svi Korisnici biti pravovremeno obavešteni.

 

Član 12

Mogućnost prekida Akcije

Akcija se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema korisnicima. Korisnici će o prekidu Akcije biti pravovremeno obavešteni.

 

Član 13

Finalne odredbe

Organizator se obavezuje da sve prikupljene podatke o korisnicima tretira kao poverljive (informacije o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije). Organizator prikupljene podatke koristi u svrhu realizacije Akcije, obaveštavanja Korisnika o svojim proizvodima, rešenjima i aktivnostima koji su od značaja za Korisnike. Organizator neće, ni direktno niti indirektno, da koristi ili eksploatiše poverljive informacije u bilo koju operativnu, komercijalnu ili drugu svrhu koja nije u skladu sa ovim Pravilnikom ili na bilo koji način koji je štetan za Korisnike, niti će to omogućavati trećim licima. 

Celokupna dokumentacija koja sadrži poverljive informacije, i sve kopije istih (u štampanom, elektronskom ili bilo kom drugom formatu) moraju biti vraćene Korisniku ili uništene, u skladu sa zahtevom Korisnika.

Svaki Korisnik ima pravo da u svakom trenutku zatraži prestanak dalje obrade njegovih ličnih podataka, kao i brisanje istih, a takođe se može odjaviti od pristizanja promotivnih poruka koje mu Organizator šalje upućivanjem pisane poruke sa zahtevom na [email protected].

 

Član 14

Rešavanje spora

U slučaju spora između Organizatora i Korisnika, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

 

Izjava

Učestvovanjem u Akciji, dajem svoj izričiti pristanak Organizatoru da prikuplja i obrađuje moje lične podatke (ime, prezime, adresa, grad, ime firme, e-mail, broj telefona) za potrebe sprovođenja Akcije, kao i u svrhu obaveštavanja od strane Organizatora o njegovim proizvodima, rešenjima i aktivnostima koji su od značaja.

Učesnici Akcije pristaju na to da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi njihovo ime, prezime, grad i fotografije projekta u online, video i/ili štampanom materijalu bez naknade i prethodne saglasnosti dobitnika te da ih koristi u marketinške svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto, a na temelju ove njihove izjave i pristanka.

Učesnici u Akciji su saglasni da su fotografije projekata i informacije o projektima vlasništvo Organizatora i da se obavezuju suzdržati se od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Učesnici imaju pravo u svako doba odustati od date saglasnosti i zatražiti prestanak dalje obrade njihovih podataka.

Prihvatanjem ovog Pravilnika, korisnici prihvataju uslove Akcije koji su ovde navedeni.