Ugradnja izolacije u pregradnom zidu

Ugradnja izolacije u pregradnom zidu

Uputstvo u slikama

Uputstvo za izolaciju pregradnog zida u slikama

Na ivične profile, pre montaže, naneti odgovarajuću zaptivnu traku ili kit kako bi se osigurao elastični spoj profila sa bočnim zidovima, podom i plafonom.

Zatim ivične profile na spojevima učvrstiti odgovarajućim elementima za učvršćivanje. Vertikalne profile potkonstrukcije postaviti na osnom rastojanju od 60 – 62,5 cm između podnog i plafonskog ivičnog horizontalnog profila (prema uputstvu proizvođača).

Postaviti gipskartonske ploče na jednu stranu zida koje se za vertikalne profile potkonstrukcije učvršćuju vijcima na određenom razmaku.

Zatim postaviti sve potrebne instalacije predviđene projektom.

Uputstvo za izolaciju pregradnog zida u slikama

Drugu stranu zida takođe obložiti gipskartonskim pločama i na taj način zatvoriti zid.

Završna obrada zida je u skladu sa namenom prostorije i u svemu prema uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča.

Pravilan izbor konstrukcije i materijala pregradnog zida nije dovoljna garancija da će i ostvarena zaštita od buke biti na zadovoljavajućem nivou.

Zato prilikom izvođenja treba voditi računa da ne dođe do pojave zvučnih mostova. Pri tome posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj izradi spojeva pregradnog zida sa plafonom, bočnim zidovima i podom (u svemu prema uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča).