Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

SASTAVNI ELEMENTI RAVNOG KROVA

ravni-krov-uputstva.png

Osnovni elementi slaganog krova - gledajući sa spoljne strane ka unutra su:

  • krovna hidroizolaciona membrana (EPDM, PVC, TPO, PIB...)
  • termoizolacija od kamene vune (SmartRoof porodica proizvoda)
  • parna brana - LDS 35 FixPlus / LDS 200 (zavisno od proračuna građevinske fizike)
  • nosiva krovna ploča (armirani beton, prefabrikovani betonski elementi, čelični trapezasti lim...)

OSNOVNA UPUTSTVA ZA UGRADNJU

  • može se ugrađivati samo suv i neoštećen materijal
  • podloga na koju se polaže takođe mora biti suva
  • u grupi proizvoda SmartRoof postoje proizvodi različitih tehničkih karakteristika (pritisna čvstoća, tačkasto opterećenje, itd.). Moguće ih je kombinovati, tamo gde projekat i uslovi izvođenja to omogućavaju. U tom slučaju, proizvodi SmartRoof Base 2 i SmartRoof  Thermal 2 (proizvodi dvoslojne gustine) se mogu ugrađivati isključivo u donjem sloju. 
  • ploče od kamene vune se postavljaju u dva sloja, tako da ploča gornjeg sloja mora da bude smaknuta za polovinu ploče u odnosu na ploču donjeg sloja i po dužini i po širini
  • mora se obezbediti postavljanje hodnih staza ukoliko je nužno obavljanje transporta robe preko postavljene termoizolacije od kamene vune

PREDNOSTI SLAGANOG KROVNOG SISTEMA

BRZINA MONTAŽE

Montaža krova slaganog tipa je laka i brza (iskusna i dobro obučena ekipa može uraditi i do 1000m2 slaganog krova dnevno!)

TERMIČKI ZAHTEVI:

U skladu sa Pravilnicima o energetskim performansama zgrada, debljine izolacije su 24cm i više. Kod slaganog sistema to ne predstavlja nikakvo ograničenje - može se proizvoljno povećavati debljina termoizolacionog sloja kamene vune.

RAVNOST PODLOGE

Kod sistema slaganih krovova problem denivelacije i razmaka se lako podešava, kako u nosećem sloju (TR lim), tako i u ostalim slojevima (termika ili završna hidroizolaciona membrana).

NAGIB KROVA

Krov sa hidroizolacionom membranom može biti praktično ravan (tj. sa minimalnim padovima ka mestima odvoda vode) čime se dobija na korisnom prostoru (visini) objekta i štedi na nosećoj čeličnoj konstrukciji.

REŠAVANJE PADOVA - KLINOVI

Projektantima se pruža mogućnost da projektuju neophodne padove komponovanjem ploča od kamene vune (padirajući slojevi)

ravni-krov-uputstva-2.png

PRODORI U KROVU:

Na svakom ravnom krovu imamo prodore, pre svega raznih instalacionih elemenata. U slaganom sistemu krova ovi detalji se rešavaju na jednostavan način (podizanjem HI membrane) i ne predstavljaju kritično mesto na izvedenom krovu.

TIP I VELIČINA KONSTRUKCIJE KROVA

Kod slaganog sistema, veličina i tip konstrukcije krova nisu bitni, jer je membrana izuzetno elastična i svaki sloj u sistemu dilatira nezavisno. Na taj način praktično imamo neprekinutu HI celokupne površine krova. Dilatacije na konstrukciji objekta sa slaganim krovom se rešavaju vrlo lako zbog izuzetne elastičnosti membrane (pucanje pri istezanju pri izduženju oko 300%).

CENA

Kod sistema slaganog krova uvek se daje cena gotovog sistema krova po metru kvadratnom kao ukupna cena koju investitor plaća, bez dodatnh troškova.